Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO informujemy,
że:
I. Administrator danych:
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Tomasz Gola prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Gola z siedzibą
ul. Stalowa 17/206, 41–506 Chorzów, zwany dalej „Administratorem”.
II. Cele przetwarzania danych osobowych:
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu wykonywania czynności
adwokackich, świadczenia usług doradczych, prowadzenia szkoleń oraz świadczenia usług
Inspektora Ochrony Danych.
III. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f RODO:
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i księgowych;
f) w celach windykacyjnych jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora.
IV. Odbiorcy danych osobowych:
Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy / współpracownicy /
podwykonawcy w celu realizacji swoich obowiązków służbowych, a także podmioty
świadczące usługi informatyczne, księgowe, hostingowe oraz w
zakresie świadczenia usług związanych z utrzymaniem poczty elektronicznej.
V. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzecich lub organizacji
międzynarodowych:
Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych.
VI. Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się
postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone w zakresie danych
przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu adwokata.
W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego
odpowiednie przepisy prawa, w szczególności podatkowe i rachunkowe oraz tak długo jak
jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
VII. Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),
 • otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),
 • sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do
  tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo żądać aby
  Administrator je usunął za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych

osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do
dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO),

 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora
  informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
  używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim
  dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy i są przetwarzane w
  sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż
  przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony
  interes Administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  danych osobowych (art. 21 RODO).
  VIII. Informacja o obowiązku podania danych osobowych i skutkach ich niepodania:
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu realizacji umowy, w pozostałych
  przypadkach podanie danych jest obowiązkowe, w szczególności gdy wymaga tego
  spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
  IX. Profilowanie:
  Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.