Kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania

Wymierzenie kary pozbawienia wolności w zawieszeniu jest bardzo korzystnym rozwiązaniem sytuacji prawnej oskarżonego, który popełnił przestępstwo, a nie był skazany na karę pozbawienia wolności. Przy spełnieniu odpowiednich warunków prawnych umożliwia się w ten sposób skazanemu pozostawanie na wolności przez okres próby i uznaniu tej kary za wykonaną bez potrzeby pobytu w zakładzie karnym. 

Art. 69 § 1 kodeksu karnegoSąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

Czy kara za każde przestępstwo nadaje się do zawieszenia? 

W kodeksie karnym istnieje wiele kategorii przestępstw, których popełnienie nie wyklucza zawieszenia kar pozbawienia wolności (fałszowanie dokumentów, oszustwo, jazda pod wpływem alkoholu, kradzież i wiele innych). Kluczowym zagadnieniem jest tak naprawdę dolne zagrożenie karą za dane przestępstwo.

Jaka jest maksymalna kara w zawieszeniu?

Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary w wymiarze do 1 roku pozbawienia wolności. Nie będzie zatem zasadniczo możliwe – bez skorzystania z nadzwyczajnego złagodzenia kary – zawieszenie kary pozbawienia wolności w przypadku, gdy przepis przewiduje, że za dany rodzaj przestępstwa minimalna kara pozbawienia wolności wynosi 2 lata lub więcej (np. rozbój zagrożony karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności).

Ile trwa okres próby?

Warunkowe zawieszenie wykonania kary następuje zawsze na okres próby, który – w zależności od danego przypadku – wynosi od 1 roku do 3 lat lub od 2 do 5 lat w sytuacji, gdy dotyczy sprawcy młodocianego oraz sprawcy, który popełnił przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej. Okresu próby nie można w żaden sposób skrócić. Trzeba też pamiętać, że do okresu próby należy doliczyć 6 miesięcy, by uznać, że kara została w całości wykonana.

Kiedy dochodzi do zatarcia skazania kary pozbawienia wolności w zawieszeniu?

Zatarcie skazania kary warunkowo zawieszonej następuje po upływie 6 miesięcy od okresu próby. Jednak w sytuacji, gdy w wyroku orzeczono również środek karny (np. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych) zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. Z powyższego wynika, że u osoby, której wymierzono karę pozbawienia wolności 1 roku w zawieszeniu na 2 lata oraz środek karny zakazu prowadzenia pojazdów na 4 lata, zatarcie skazania nastąpi dopiero po wykonaniu środka karnego. Istnieje jednak możliwość pozwalająca skrócić wykonanie środka karnego, co w podanym przykładzie mogłoby wpłynąć na wcześniejsze zatarcie skazania niż wynika to z ogólnych zasad.

Kto ma największe szanse na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu?

Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Na pewno łatwiej jest uzyskać taki rodzaj kary przez osobę, która popełniła przestępstwo nieumyślne (np. wypadek drogowy) niż umyślne przestępstwo o charakterze chuligańskim. Nie można jednak generalizować i przykładać jednej miary do każdego ubiegającego się o warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności. Rolą obrońcy jest tak naświetlić sylwetkę oskarżonego, by przekonać sąd, że klient zasługuje na skorzystanie z szansy pozostawania na wolności w okresie próby.

Podobne wpisy