List żelazny

Nasz zagraniczny Klient w związku z toczącym się postępowaniem karnym był poszukiwany listem gończym. Nie mógł więc stawić się dobrowolnie przed krajowymi organami ścigania bez konsekwencji. W związku z tym, żeby zapewnić poszukiwanemu możliwość odpowiadania z wolnej stopy wystąpiliśmy do Sądu o wydanie tzw. listu żelaznego.

  • Rodzaj sprawy: Karna
  • Okres postępowania: 5 miesięcy
  • Prawnik: Tomasz Gola

List żelazny gwarantuje poszukiwanemu nietykalność na każdym etapie postępowania karnego aż do czasu jego prawomocnego rozstrzygnięcia. Oznacza to, że w razie wydania takiego listu i spełnieniu przez poszukiwanego określonych wymogów prawnych, nie jest możliwe pozbawienie wolności takiej osoby. Trzeba jednak pamiętać, że list żelazny może zostać wydany wyłącznie osobie, która przebywa poza granicami kraju, a pobyt ten należy również wykazać we wniosku inicjującym procedurę wydania listu żelaznego.


W przedstawionej sprawie Kancelaria przygotowała stosowne dokumenty, w tym specjalne oświadczenie podpisane przez Klienta, w którym zobowiązał się do stawiennictwa na każde wezwanie Prokuratury lub Sądu, nieoddalania się bez pozwolenia Sądu z obranego miejsca pobytu w Polsce, a także do niewpływania w jakikolwiek bezprawny sposób na prawidłowy bieg postępowania. Złożenie tego rodzaju oświadczenia jest wymogiem formalnym wniosku o wydanie listu żelaznego, co oznacza, że bez niego Sąd nie rozpatrzy sprawy.


1. Przyjęcie sprawy

Kontakt telefoniczny z Klientem, omówienie istotnych aspektów sprawy, ustalenie zasad współpracy i przesłanie pocztą pełnomocnictwa.

2. Przygotowanie dokumentacji

Skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym potrzebnych do wykazania pobytu Klienta poza granicami kraju.

3. Sporządzenie wniosku o wydanie listu żelaznego

Opracowanie wniosku i skierowanie go do właściwego Sądu.

4. Udział w posiedzeniu Sądu

Obecność obrońcy na posiedzeniu Sądu w sprawie wydania listu żelaznego nie jest przewidziana wprost przez przepisy, natomiast na wniosek obrońcy Sąd zawiadamił o terminie tego posiedzenia, co pozwoliło obrońcy dodatkowo aktywnie reprezentować interesy Klienta.

Wniosek o wydanie listu żelaznego został pozytywnie rozpatrzony przez Sąd. Prokuratura prowadząca postępowanie przygotowawcze przychyliła się do stanowiska obrońcy.

Podobne wpisy