KANCELARIA

Gola Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną osobom fizycznym oraz zapewnia kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Zespół Kancelarii reprezentuje Klientów, zapewniając najwyższą jakość świadczonych usług. W ramach nawiązanej współpracy Klienci Gola Kancelaria Adwokacka mogą liczyć na uzyskanie porad i opinii prawnych, sporządzenie umów, reprezentowanie w postępowaniach polubownych, sądowych, egzekucyjnych oraz przed wszelkimi organami i urzędami.

ADWOKAT
TOMASZ GOLA

Członek Izby Adwokackiej w Katowicach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych „Prawo w ochronie zdrowia”. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych Kancelariach na terenie aglomeracji górnośląskiej oraz odbywając staż w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w Warszawie. Adwokat Tomasz Gola posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed sądami, gdzie poza znajomością przepisów wyjątkowo liczą się umiejętności prowadzenia sporu. Posługuje się językiem angielskim.

ADWOKAT
ALEKSANDRA ZIOMKO-GOLA

Członek Izby Adwokackiej w Katowicach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów doktoranckich na tym samym Wydziale. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej z wyróżnieniem zdała egzamin adwokacki. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Kancelariach Adwokackich oraz występując przed sądami powszechnymi i administracyjnymi na terenie całego kraju. Autorka publikacji z zakresu prawa spadkowego. Posługuje się językiem angielskim.


SPECJALIZACJE

Selekcja właściwego podejścia do wyzwań przedsiębiorcy stanowi podstawę działalności zawodowej Kancelarii. Tworzenie optymalnych ram działalności gospodarczej, wypracowywanie zgodnego z wizją Klienta i prawem rozwiązań Jego problemów, dbałość o szczegóły każdego aspektu transakcji i zaangażowanie w odzyskiwanie należności umożliwia kompleksową obsługę prawną sektora b2b (business -to-business) oraz b2c (business-to-consumer).

W ramach obsługi prawnej podmiotów gospodarczych Gola Kancelaria Adwokacka m.in.:
- udziela porad prawnych
- tworzy i opiniuje umowy
- przeprowadza negocjacje
- reprezentuje przed Sądami powszechnymi, administracyjnymi, arbitrażowymi i urzędami
- odzyskuje wierzytelności na drodze polubownej i sądowej
- przeprowadza proces tworzenia i rejestracji spółek

Błąd w sztuce medycznej jest zazwyczaj źródłem wielopłaszczyznowej odpowiedzialności prawnej: karnej, cywilnej i dyscyplinarnej. Szczególne nastawienie adw. Tomasza Goli do problemów prawa medycznego wynika z długoletniego zainteresowania tą tematyką.

Adwokat Tomasz Gola ukończył w 2014 r. zorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji w Katowicach studia podyplomowe „Prawo w ochronie zdrowia” i uczestniczył w wielu procesach sądowych rozstrzygających zagadnienia tzw. błędów medycznych.

Gola Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną przed:
- organami ścigania
- sądami powszechnymi i administracyjnymi
- sądami dyscyplinarnymi
- Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
- Narodowym Funduszem Zdrowia

Prawo cywilne reguluje niemal wszystkie aspekty relacji międzyludzkich. W związku z jego powszechnym stosowaniem strony stosunku prawnego nierzadko stają się stronami konfliktu.

Gola Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń cywilnych, w tym odszkodowawczych oraz w obronie przed wszelkimi rodzajami powództw. Klienci Gola Kancelaria Adwokacka mogą liczyć na pomoc i reprezentację w postępowaniach przedsądowych, sądowych i egzekucyjnych.

Gola Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w sprawach o:
- zapłatę
- odszkodowania
- niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów
- ochronę dóbr osobistych
- naruszenie własności lub posiadania
- ustanowienie służebności
- tzw. polisolokaty

Skuteczność obrony w postępowaniu karnym uzależniona jest od jak najszybszego kontaktu podejrzanego lub oskarżonego z obrońcą. Gola Kancelaria Adwokacka czuwa nad możliwością realizacji wszelkich uprawnień przysługujących podejrzanym i oskarżonym w postępowaniu karnym i karnoskarbowym.

Gola Kancelaria Adwokacka reprezentuje podejrzanych, oskarżonych, pokrzywdzonych w postępowaniu:
- przygotowawczym
- sądowym
- wykonawczym
   oraz
- w postępowaniach wszczętych z urzędu i z oskarżenia prywatnego.

Konfliktem między najbliższymi osobami rządzą emocje. Obecność profesjonalnego pełnomocnika pozwala w sporze znaleźć najdogodniejszą drogę do jego rozwiązania. Zespół Kancelarii posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw.

Gola Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w sprawach o:
- rozwód i separację
- alimenty
- kontakty z małoletnim dzieckiem
- ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
- ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe
- podział majątku
- ustanowienie rozdzielności majątkowej

Spadkobranie wywołuje złożone skutki prawne. W drodze dziedziczenia dochodzi do nabycia praw oraz obowiązków, które mogą być powodem wielu problemów. Zespół Kancelarii specjalizuje się w prawie spadkowym. Adwokat Aleksandra Ziomko-Gola jest doktorantką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z zakresu prawa spadkowego oraz autorką publikacji dotyczących tej gałęzi prawa.

Gola Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w sprawach o:
- stwierdzenie nabycia spadku
- dział spadku
- zachowek
- zapisy
- przyjęcie i odrzucenie spadku
- uchylenie się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia spadkowego


TRADYCJA

Gola Kancelaria Adwokacka oparta jest na solidnych fundamentach. Pracowitość, rzetelność i wiedza są podstawą jej funkcjonowania. Idea powstania Kancelarii stanowi kontynuację rodzinnej tradycji zapoczątkowanej przez dr Alfreda Golę - wieloletniego sędziego, przewodniczącego Wydziału I Sądu Najwyższego, wybitnego cywilisty, autora wielu cenionych publikacji i dziadka adwokata Tomasza Goli. Dorobek naukowy i orzeczniczy oraz prezentowane przez dr Alfreda Golę wartości pozostają drogowskazem dla działalności zawodowej Kancelarii i stanowią powód do dumy dla jej założycieli.